Missie & Visie

Missie

Wij zijn vzw Bindkracht, gevestigd in Landen, die een huis met woon- en zorgomgeving aanbieden aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking. 

De missie van vzw Bindkracht is met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van personen met een beperking. Wij doen dat op een manier die aansluit op onze mensvisie: ieder mens is een individu met een eigen identiteit die zelf zijn of haar leven kan inrichten of  samen met zijn eigen omgeving. De nodige zorgen worden gegeven zoals die het best bij de bewoner en zijn omgeving past. We zoeken hierbij steeds naar een evenwicht tussen de individuele noden en het groepsbelang waarbij het algemene belang van alle bewoners en personeel centraal staat. 

Onze kernwaarden zijn: verbondenheid en kracht

Verbondenheid staat voor samen invulling geven aan de unieke relatie tussen bewoners, mantelzorgers, vrienden en familieleden, professionele medewerkers en vrijwilligers. Participatie van de bewoners en van hun netwerk vormt een wezenlijk uitgangspunt van onze werking.  Wij willen een warm, respectvol, participatief samenlevingsverband aanbieden op maat van elke bewoner waar mensen, op zich en samen, tot hun recht kunnen komen. Daarnaast streven wij ook naar een verbondenheid met de buurt en de ruimere maatschappij. Wij willen ervoor zorgen dat onze bewoners deel kunnen uitmaken van de maatschappij en in de ontmoeting met anderen tot een waardevolle wisselwerking kunnen komen.

Kracht betekent dat wij iedere persoon beschouwen vanuit zijn kwaliteiten in plaats van tekortkomingen. Wij geloven dat leven vanuit jouw eigen kracht een enorme levensenergie en betekenis geeft. Daarom bieden wij een huis aan waar mensen elk vanuit hun eigen kracht betekenis kunnen hebben voor de anderen en voor zichzelf. Ook de medewerkers worden uitgenodigd om vanuit hun krachten vorm te geven aan het begeleiden en ondersteunen van mensen. Respect voor de eigenheid van elke mens staat centraal. Bovendien geloven wij in de kracht van iedere bewoner om, eventueel met behulp van familie en bekenden, zoveel mogelijk zelf keuzes te maken en zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarom ondersteunen we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid en autonomie van onze bewoners en hun netwerk. We willen dat zij ervaren dat zij hun eigen leven kunnen leiden en dat zij daarin worden erkend.

Visie

Met onze missie als drijfveer en gegeven de uitdagingen voor de toekomst richten wij onze visie op volgende 5 thema’s: 

1. Kleinschalig samen-woonverband

Wij willen een kleinschalige woon- en zorggelegenheid aanbieden voor dertien personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij geloven dat deze mensen elk vanuit hun eigen kracht een zinvolle betekenis kunnen hebben voor de anderen en voor zichzelf in het huis. We houden in de mate van het mogelijke binnen de werking rekening met de individuele noden van de bewoner. Deze mogen niet in strijd zijn met het algemene belang van de groep en van het personeel.

2. Vraaggericht werken

Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoners met een beperking. Daarom wordt het zorgaanbod afgestemd op de noden en behoeften van iedere bewoner. Wij geloven dat personen met een beperking samen met gezin, familie of bekenden met de juiste ondersteuning keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven. Daarom is het belangrijk dat wij de zorgnood voldoende beluisteren en in kaart brengen. Hiertoe zetten we afstemming en regelmatige evaluatie en bijsturing voorop. Vraaggericht werken houdt ook in dat elke betrokkene meezoekt naar een zo goed mogelijke aanpak, een zo goed mogelijke oplossing. Het vraagt een engagement van ieder.

3. Passende omgeving

We willen inzetten op een omgeving die passend is voor diegenen die er wonen en werken. We willen een passende omgeving die huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid geeft aan de bewoners en medewerkers. Het is belangrijk een omgeving te creëren die ondersteunt, die helpt en waar bewoners, vrijwilligers, medewerkers en familieleden het samen goed hebben. Bovendien willen we in deze omgeving vertrekken vanuit de kracht van elke bewoner, vrijwilliger en medewerker. De kracht van ieder als inspiratiebron voor het uitwerken van activiteiten.

4. Actief aanwezig in de omgeving

Vzw Bindkracht werkt actief samen met andere partners in de regionale zorgnetwerken, voor zorg op maat in de eigen regio. Bovendien geloven wij dat personen met een beperking deel kunnen uitmaken van de maatschappij en in de ontmoeting met anderen tot een waardevolle wisselwerking kunnen komen. Hiertoe willen wij een uitwisseling realiseren met de buurt en met de ruimere maatschappij door middel van verschillende activiteiten, afgestemd op de bewoners.

5. Stevig personeels- en vrijwilligersbeleid

Onze mensvisie en onze kernwaarden hebben een vergelijkbare betekenis voor onze medewerkers en daarmee voor ons personeelsbeleid. Het is belangrijk dat onze medewerkers zelf de regie op hun werk hebben. We werken met een multidisciplinair team dat elk vanuit hun eigen deskundigheid en kracht een begeleiding op maat aanbiedt aan de bewoners met een beperking. De hoofdopvoeder, pedagogische verantwoordelijke en directie / dagelijks bestuur trachten alle niveaus en inbreng op elkaar af te stemmen. De RvB speelt een actieve rol in alle aangelegenheden van de werking. Het personeelsbeleid wordt gedeeld met de respectievelijke zorgpartners waar Bindkracht mee samen werkt.  

Bovendien geloven wij dat ondersteuning door veel mensen kan geboden worden. Ook familie en vrienden zullen ingeschakeld worden in de ondersteuning en begeleiding. Daarnaast investeren we in vrijwilligers, die we vanuit hun eigen krachten willen inzetten in onze werking, door aandacht te hebben voor intervisiemomenten, opleiding en een goede ondersteuning en opvolging.